آموزش و تربیت کارکنان پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

آموزش و تربیت کارکنان پلیس یکی از مهمترین ارکان مدیریت منابع انسانی پلیس در دنیاست.در این مقاله به اهمیت آموزش، تربیت‌ کارکنان پلیس و نتایج آموزش های ناکافی پرداخته‌ شده است که قسمت اول آن در این شماره چاپ‌ می‌گردد و قسمت دوم در شمارهء بعدی ارائه‌ خواهد شد. این شماره به عنوان هایی چون: اهمیت‌ آموزش، جنبهء حقوقی آموزش های ناکافی کارکنان و افسران پلیس و نقش مدیران در آموزش کارکنان‌ پلیس می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .