درآمدی بر طرح تدوین «فقه انتظامی» امنیت ملی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امنیت ملی که نیاز و شعار کشور ما در سال‌ جاری اعلام شده است، مفهومی ظاهرا بدیهی،اما پیچیده و چند وجهی دارد. مقاله حاضر، به عنوان مدخلی برای طرح‌ کلی «فقه انتظامی»، پس از اشاره به تعریف رایج‌ موضوع، در کنار چهره بیرونی و فیزیکی امنیت، بر وجه فرهنگی و روانی آن تأکید می‌کند. در ادامه با توضیح این نکته که ترسیم و پاسداری از نظم عمومی هدف اصلی دانش حقوق به‌ شمار می‌رود، نتیجه‌گیری شده که هیچ مکتب مدعی‌ اداره زندگی بشر و از جمله اسلام، نمی‌تواند از داشتن و ارائه نظریه‌ای منسجم ( Doctorin )در این زمینه چشم‌پوشی کند. ازاین‌رو نگاهی درون‌ دینی نیز به مقوله امنیت و آرامش اجتماعی شده و با تأسیس دو اصل کلی، راه را برای مباحث بعدی‌ می‌گشاید. در ادامه، جرایم ارتداد و محاربه، به‌عنوان‌ نمونه‌های بارز نقض امنیت فرهنگی و اجتماعی که‌ می‌تواند سیاست های کیفری فقه شیعه در این زمینه و اهتمام شریعت به حفظ امنیت جامعه را نشان دهد، از دیدگاهی نو مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .