کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

اولین قسمت این مقاله که به خصوصیات روان‌ شناختی افسران پلیس پرداخته بود،در شماره قبل‌ منتشر شد. این مقاله، دومین قسمت بوده و به‌ کاربرد روان‌شناسی در حرفه پلیس پرداخته و شامل تحقیقات متعددی پیرامون این موضوعات‌ می‌باشد: قدرت حافظه نیروهای پلیس؛ تحقیقات‌ روانشناختی پیرامون گزینش نیروهای پلیس و بخصوص آزمون های شخصیتی به کار رفته در این‌ تحقیقات؛ تنش یا فشار روانی در محیط کار نیروهای پلیس (بخصوص شناخت انواع محرک های‌ تنش‌زای حرفه پلیس و موقعیت های تنش‌زا...)؛ نحوه‌ مقابله با تنش یا مدیریت تنش؛ و کاربرد روانشناسی در آموزش نیروهای پلیس. این مقاله می‌تواند مورد استفاده مسؤولین و متخصصین گزینش و استخدام و مدیران‌ برنامه‌ریزی آموزشی نیروهای انتظامی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .