درآمدی بر پول شویی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

رداختن به مسأله پول‌شویی و مقابله با آن در زمینه علوم انتظامی،مبحثی است نو که تا به‌حال‌ تحقیقی در این خصوص انجام نگرفته است.نوشته‌ حاضر با توجه به ضرورت آگاهی دادن به متصدیان‌ امور و مجریان قانون سعی دارد مفهوم کلی از این‌ پدیده را ارائه دهد. این مقاله،شرح مختصری از فرآیند پول‌شویی‌ که طی آن پولهای حاصل از اعمال نامشروع به‌ سرمایه‌هایی با ظاهر قانونی تبدیل می‌گردند،به‌ خواننده ارائه می‌دهد که خواننده طی آن با تعریف، هدف،ویژگی ها،مراحل،راههای مقابله و سازمانهای درگیر در مسائل پول‌شویی آشنا گردد. نویسنده در پایان متذکر می‌شود که در جمهوری‌ اسلامی ایران قانون مدونی جهت مقابله با این‌ پدیده وجود ندارد. به‌سبب نو بودن موضوع و کمبود منابع‌ تحقیقاتی،نویسنده عنوان«درآمدی بر پول‌شویی» را بر این مقاله گذارده که مبین نیاز به تحقیقات‌ بیشتر و بررسیهای علمی در این زمینه می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .