سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

چکیده

 "گذر از مرحله کنترل و برخورد صرف فیزیکی با پدیده جرم و بزهکاری و ورود به مرحله پژوهش و مطالعات علمی در موضوعاتی نظیر جنبه‌های‌ روان‌شناسی و زیست‌شناختی خشونت و بزهکاری،مسائل شهری و مشکلات‌ ناشی از گسترش شهرها و تغییر فرهنگ و شهرسازی،ارتباط خشونت با مسائل‌ اقتصادی و مسائل جوانان و... وضع در کشور ما چگونه است؟ تردیدی نیست،با توجه به وجود باورهای عمیق مذهبی و دینداری در جامعه،جمهوری اسلامی ایران در مقام مقایسه با کشورهای صنعتی، خصوصا جوامع غربی ازامنیت مناسبی برخوردار بوده و خشونت، بزهکاری و سایر انحرافات اجتماعی هنوز به صورت سازمان یافته و گسترده امکان ظهور نیافته است. فصلنامه دانش انتظامی‌ ضمن پذیرش ضرورت تقویت سازمان های مسؤول امنیت،خصوصا پلیس، که مظهر اقتدار کشور است،و برخورد انتظامی و قضایی با بزهکاران،در نظر دارد با برگزاری میزگردها و انعکاس مقالات‌ علمی به بررسی ارتباط خشونت و بزهکاری با پدیده‌هایی نظیر فقر، بیکاری یا رشد اقتصادی،گسترش شهرنشینی و ساختار بافت شهری، تغییر فرهنگ و شهرسازی،نقش روزنامه و مجلات،رسانه‌های گروهی، فیلم های سینمایی در این زمینه،معضلات جوانان و جنبه‌های‌ زیست‌شناسی و روان‌شناختی خشونت در اجتماع پردازد." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.