چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر،ترجممه متن سخنرانی ژنرال دکتر مارسل لکلرک‌ (Marcel Lekierk) ،استاد جرم‌شناسی،رئیس پلیس و مدیر مطالعات عالی‌ امنیت داخل یفرانسه می‌باشد.انی سخنرانی در یک همایش علمی در 87/7/1 در دانشکده‌ فرماندهی و ستاد ناجا ایراد شده است. بخش اول سخنرانی،درباره دیدگاه های مؤثر بر تحولات عمده سیاستهای امنیتی و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در دهه‌های اخیر در کشورهای غربی و بخصوص فرانسه اشاره دارد. این بخش همچنین جرایم درحال افزایش‌ جوانان و برنامه‌های مختلف مقابله با این مشکل را مطرح ساخته است.در بخش بعدی دورنمای‌ سازمان های پلیسی و چگونگی تحول آنها،اصول‌ حاکم‌بر سازمان پلیس و پویایی حرفه پلیس مورد اشاره قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .