تبیین نظری الگوهای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در آستانه دهه سوم انقلاب اسلامی یکی از مهمترین‌ موضوعات کشور،نحوه مشارکت مردم در تداوم انقلاب در قالب تشکلها،انجمنهای صنفی و علمی،فرهنگی و نیز شوراها،احزاب،جمعیتهای سیاسی و نظایر آن می‌باشد. نگارنده نیز تلاش دارد در این مقاله دیدگاههای نظری‌ای که‌ امروزه در این زمینه در کشور وجود دارد(دیدگاه کثرت‌گرا و نخبه‌گرا)که هرکدام طرفداران فراوانی دارند.و همچنین‌ دیدگاه نظام جمهوری اسلامی را براساس مبانی فکری و فلسفی خود مطرح نموده و تأثیر نظری و عملی این‌ دیدگاه‌ها را بر امنیت کشور در بلندمدت و کوتاه‌مدت مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .