تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

مقوله بیکاری یکی از بحرانهای موجود در اقتصاد کشور است.ایران سومین کشور جهان از نظر داشتن جوان‌ می‌باشد.این جمعیت بزودی وارد سن باروری شده،تشکیل‌ خانواده می‌دهند و بطور متوسط سالیانه حدود یک میلیون‌ نفر متقاضی شغل خواهیم داشت.در حال حاضر نیز تعداد بیکاران بین سه تا چهار میلیون نفر برآورده شده که فقط شامل آمار بیکاری آشکار است. بحران بیکاری می‌تواند برشاخص‌های رشد و توسعه‌ کشور به‌ویژه بر امنیت ملی تأثیرات اساسی داشته باشد.این‌ مقاله امنیت ملی را به عنوان متغیر وابسته و بحران بیکاری را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و از ابعاد خرد و کلان به‌ موضوع نگریسته است.نویسنده در سطح فردی با استفاده از نظریات هرزبرگ و در سطوح اجتماعی با رویکردی‌ جامعه‌شناختی چون دورکیم،اسملسر،دیویس و مارکس به‌ تبیین موضوع پرداخته است. امنیت در این مقاله از نگاه تازه‌ای دیده شده است. امنیت را قبلا براساس تهدیدات نظامی برای براندازی نظام‌ سیاسی تعریف می‌کردند،ولی امروزه با گسترش فزاینده‌ بزرگراه های اطلاعاتی و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف‌ روی داده است،مقوله‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از الزامات اساسی امنیت ملی محسوب می‌گردد که در تحلیل‌ موضوع باید به آن توجه شود.ناامنی نیز براساس‌ شاخص های عینی و ذهنی،به حالات با موقعیتهایی که نظم، انجام و آرامش جامعه را برهم می‌زند با احساسی که در افراد با آحاد جامعه شکل می‌گیرد،اطلاق شده است.در خاتمه نیز توسط مدلی پارادایم های مطرح شده و روابط متغیرها نشان داده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .