بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

بی تردید،پیش‌بینی عناوین استقرار نظم،امنیت و آسایش در قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف‌ تشکیل سازمان نیروی انتظامی امر تازه‌ای نیست. زیرا مؤلفه‌های مذکور از جمله مفاهیمی است که از دیرباز با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد و در عصر ما با پیدایش دولت های ملی،این مفاهیم ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است،به نحوی که امروزه، تنظیم روابط،رشد و تعالی فردی اشخاص و توسعه‌ و پیشرفت اجتماعی،در گرو وجود استقرار نظم و امنیت در جامعه می‌باشد و تأمین آسایش اعم از آسایش فردی و عمومی،نیز با استقرار نظم و امنیت‌ ملازمه دارد که این امر،بر ضرورت بررسی و کارکرد نوین این مفاهیم در سطح جامعه و سازمان نیروی‌ انتظامی می‌افزاید.باوجوداین،تا آنجا که اطلاع‌ داریم،بررسی و تحقیق مستقلی در خصوص این‌ مؤلفه از نظر کاربردی به عمل نیامده است و جای‌ بحث و گفتگو در این زمینه بسیار است.مقاله حاضر در حد وسع و امکان،مفهوم،ابعاد مختلف و مختصات نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی را در سه بخش به زبان ساده و به‌طور جداگانه مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده است به امید آن‌که‌ این مختصر نگارش،زمینه شناخت هرچه بیشتر ماهیت این واژه را آسان نماید و در مجموع‌ راهگشای خوبی برای استقرار نظم و امنیت در جامعه،تأمین،آسایش مردم و موجب برانگیخته‌ شدن اندیشه صاحبنظران برای دستیابی به رهیافتی‌ بهتر در این زمینه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .