سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

چکیده

"برای درک و فهم این ساختار و تعمیق آن،نگارنده توجه به نکات ذیل را بسیار مهم و رویکردی بنیادین‌ می‌داند: 1-بدون تردید حاکمیت موازین شرعی مشخصه اصلی نظام مقدس‌ جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و این حاکمیت(موازین شرعی)،تا به آن پایه‌ است که مشروعیت نظام را مشروط به حضور ولایت امر در رأس تشکیلات‌ حکومت می‌داند. توجه به این نکته روشنگر ماهیت پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمایز آن با ماهیت پلیس در کشورهای غیر دینی و استبدادی می‌باشد. پلیس علاوه بر مظهر اقتدار ملی و زینت حاکمیت، نگاهبان و امین مردم است و شاید هیچ تعبیری بهتر از"حصون الرعیة":دژهای‌ استوار مردم،نتواند ماهیت پلیس را در این نوع از حکومت نشان دهد. 3-نکته سوم که بر آمده و نتیجه منطقی مطالب پیشین است،رضایت‌ رهبری نظام اسلامی و مقبولیت در نزد عامه مردم شریف و مؤمن جامعه‌ اسلامی می‌باشد که این امر حد آرمانی عملکرد پلیس است." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.