عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سابقه هدف:پیشرفت علوم و فناوری، سازمان ها را دایما دچار تغییر و دگرگون می سازد و سازمان ها برای سازگاری با این تغییرات نیاز دارند کارکنانشان را همواره آماده نگه دارند. به همین منظور، پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی افسران ستاد ناجا است. مواد و روش ها: نوع پژوهش، کاربردی، و روش آن، توصیفی پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده های آن از پرسشنامه استفاده شده است؛ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه «a=85» است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شمار، 116 نفر از خبرگان ستاد فرماندهی ناجا مرتبط با توانمند سازی کارکنان بودند. پژوهش حاضر در اواخر سال 1384 و اوایل سال 1385 به اجرا در آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های خی دو و هبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش دارای پنج فرضیه بوده است که بر اساس نتایج حاصله از پژوهش چهار فرضیه (تاثیر سبک رهبری، انگیزه، روش های آموزش و رضایت شغلی در توانمند سازی افسران ستاد ناجا) تایید و یک فرضیه آن (تاثیر ساختار بر توانمندسازی افسران ستاد) رد شده است. نتیجه گیری و پیشنهادها: آموزش حضوری کارکنان علاوه بر سبک های رهبری، انگیزه، آموزش و رضایت شغلی، بیشترین تاثیر را بر توانمند سازی کارکنان دارد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .