شایعه و امنیت عمومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

از شایعه به عنوان قدیمی ترین رسانه گروهی یاد شده است و دانشی است که در اختیار ناقل آن قرار دارد. شایعه به عنوان خبری اثبات نشده بر اساس پیوند مستحکمی که میان راوی و روایت برقرار گردد، پذیرفته می شود. شایعه به عنوان ابزاری موثر برای دست یابی به اهداف و مقاصد گوناگون چه در طول مبارزات و جنگ ها (کارکردهای نظامی) و چه در جهت اهداف سیاست مداران و مقاصد پشت پرده سیاسی – اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. شایعات بر فعالیت ها و چگونگی اجرای ماموریت های پلیس (به صورت فردی یا گروهی) تاثیر می گذارد. بر اساس مطالعات و تحقیقات مجرمان، شرکای جرم و همدستان آن ها در مراحل قبل از دادرسی با اشاعه شایعات گوناگون می کوشند پلیس و کارآگاهان را به طور ماهرانه ای از مسیر تحقیق و رسیدگی اصلی گمراه سازند. میدان عمل پلیس یعنی صحنه جامعه، همواره مستعد پرورش اخبار ساختگی و ارایه تصویر غیرواقعی از رفتار و عملکرد پلیس در قالب ایجاد دلهره، اضطراب و ترس است که در این زمینه پلیس می تواند با اطمینان بخشی به مردم و اعتمادسازی در جامعه به ایفای نقش و وظیفه قانونی خود، که همانا اجرای قانون به صورت عادلانه برای آحاد مردم و برخورد قاطع با مجرمان و هنجارشکنان است، بپردازد که البته این امر خود می تواند بستر مناسبی را برای برقراری تعامل و مشارکت هرچه بیشتر آن ها در برقرای نظم و امنیت در جامعه و به حداقل رساندن کارکردهای شایعه فراهم کند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .