نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت و فرماندهی

چکیده

سابقه و هدف:ابزار نظم،انضباط است:انضباط به تنهایی هدف و غایت نیست.هدف از انضباط گسترش رفتار مطلوب است.کلانتری ها به طور وسیع و مستقیم با اقشار مختلف مردم ارتباط دارند و مسئول مستقیم برقراری نظم،امنیت و آرامش در محدوده استحفاظی خود می باشند.علل و انگیزه های زیادی در کاهش سطح انضباط کارکنان موثر است از جمله:بی توجهی به ایفای نقش فرماندهان،مدیران و روسای نیروی انتظامی در تبیین و استمرار آموزش های انضباطی،این پژوهش در پی شناسایی نقش های موثر فرماندهان درتقویت مبانی انضباطی کارکنان و تبیین رابطه ایفای نقش های فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.در راستای این دو هدف عمده این پژوهش در پی تبیین نقش های ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری موثر بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان(بر اساس الگوی نقش های مینتزبرگ و مبانی انضباطی)و تبیین اولویت های این نقش ها بر تقویت مبانی انضباطی کارکنان است.مواد و روش ها:نوع پژوهش کاربردی و روش آن همبستگی است.جامعه مورد پژوهش،کارکنان کلانتری های تهران بزرگ بودند.با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده،100 نفر نمونه در تابستان 1384 انتخاب شدند. همچنین 20 نفر از مسئولانی که به نحوی مرتبط با امور جاری کلانتری ها بوده اند و یا فرماندهان و مسئولانی که در گذشته نزدیک سمت های اجرایی در تهران بزرگ داشته اند مورد مصاحبه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده های پژوهش،پرسشنامه خود ساخته با دو دسته شاخص(23سوال)برگرفته از الگوی نقش های مدیریتی مینتزبرگ(ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری)و 13 شاخص برگرفته از آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح است.روایی پرسشنامه اولیه به صورت آزمایشی در چند کلانتری به مورد اجرا گذاشته شد(ضریب الفای کرونباخ 9036 0 =a ) میانگین یک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای تجزیه و تحلیل یافته استفاده شد.یافته ها:بین ایفای نقش ارتباطی ،اطلاعاتی و تصمیم گیری فرماندهان با تقویت مبانی انضباطی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد(000 / > p ) . همچنین بین ایفای نقش های فرماندهان،نقش ارتباطی نسبت به نقش تصمیم گیری و اطلاعاتی از اولویت بیشتری برخوردار است(000 / > p ) . نتیجه گیری و پیشنهادها:وضعیت ظاهری و الگوهای رفتاری،ارتباط های عاطفی و پدرانه و ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه بین همکاران در کلانتری ها توسط رئیس،بیشتر از حضور فرمانده در ماموریت های انتظامی،اجرای مراسم صبحگاه و حضور فرمانده در مراسم،اعیاد،جشن ها و مراسم مذهبی در انضباط پذیری کارکنان تاثیر دارد.بیشترین تاثیری که نقش های اطلاعاتی فرماندهان در انضباط پذیری کارکنان دارد،نظارت و مراقبت و بازدیدهای ناگهانی و غیر مترقبه است.بیشترین تاثیری که نقش های تصمیم گیری فرماندهان بر تقویت مبانی انضباط دارد در مرحله اول تشویقات انضباطی،و توزیع به موقع استحقاقی کارکنان است،سپس ارائه تجهیزات و امکانات ویژه(محیط فیزیکی مناسب و تناسب محل خدمت)می باشد.توزیع و به کارگیری نیروی انسانی مناسب در کلانتری ها و به کارگیری تجهیزات و فناوری نیز در حد متوسط در تقویت مبانی انضباطی کارکنان تاثیر گذار است و پس از آن تنبیهات انضباطی.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .