مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت انتظامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سابقه و هدف:انطباق آموزش‌های عالی پلیس با نیازها و مهارت‌های پلیس همیشه مورد بحث مدیران آن سازمان بوده و هست.ما هنوز نیازمند پژوهش‌های جدیدی هستیم تا زوایای‌ نپرداخته شدهء آموزش عالی پلیس درکشورهای مختلف را روشن و راهکارهای نوینی برای‌ آموزش کارکنان پلیس ایران بیابیم.تجربیات سایر کشورها می‌تواند یکی از راه‌حل‌های‌ مناسب مطابق با شرایط ایران ارائه دهد.هدف این تحقیق،مقایسه تفاوت‌های موجود در آموزش عالی پلیس ایران با استرالیا،ترکیه و سوئد بوده است. مواد و روش‌ها:مطالعه پژوهش توصیفی بوده که به مطالعهء تطبیقی مراکز آموزش عالی‌ پلیس استرالیا،سوئد و ترکیه با ایران در سال 3831 پرداخته است.51 شاخص(مقاطع و رشته‌های تحصیلی،دوره‌های تخصصی قبل از شروع به کار،میانگین ثبت‌نام شدگان،نسبت‌ دانشجویان دختر به پسر،اعضای هیئت علمی،درصد آموزش نظری و عملی،میزان‌ آموزش‌های آزمایشگاهی و میدانی،کارآموزی،ادامه تحصیل دانشجویان،شبانه‌روزی بودن‌ دوره‌ها،منابع درسی،انتشارات،مجلات و نشریات،امکانات ورزشی،برنامه ورزشی، کتابخانه،سالن تیراندازی،استفاده از سیمیلاتور و ادوار کارشناسی ارشد)از میان‌ شاخص‌های مطرح با نظر اساتید انتخاب و در قالب پرسشنامه از طریق اینترپل به کشورهای‌ مورد مطالعه ارسال شد.از آمار توصیفی برای نشان دادن داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها:تعداد و تنوع رشته‌ها در ایران بیشتر است.متوسط ثبت‌نام شدگان در ایران‌ نسبت به ترکیه و استرالیا بسیار زیاد است.درصد دانشجویان دختر استرالیا 2/5 و سوئد حدود 6 برابر ایران است.سوئد از«تکنیک حل مسئله»استفاده می‌کند.مدت کارآموزی در استرالیا 21 و در سوئد 6 برابر ایران است.تعداد نشریات ایران چندین برابر سایر کشورهای‌ مورد بررسی است.استرالیا اهمیت بسیار بیشتری به آموزش تیراندازی می‌دهد.استرالیا کتابخانه الکترونیکی دارد.تعداد و تنوع برنامه ورزشی در ایران بیشتر از سایر کشورهای مورد مطالعه است.نسبت اساتید به دانشجویان در ایران،ترکیه و سوئد به ترتیب 1 به 93/5،1 به‌ 7 و 1 به 01 است.ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی پلیس در همه کشورها وجود ندارد. نتیجه‌گیری و پیشنهادها:اجزای مختلف نظام آموزش،طول ادوار،ساختار برنامه، مقاطع و گواهی‌های اعطایی در کشورهای مورد مطالعه یکسان نیست.با توجه به محدودیت‌ داده‌های کشورها با یکدیگر می‌تواند سبب توسعه آموزش عالی پلیس شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2