بررسی عوامل موثر در تعرض مردم به پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مقاله حاضر، در صدد بررسی عوامل مؤثر در تعرض به مأموران نیروی انتظامی است، این مقاله در واقع برگرفته از یک کار تحقیقی میدانی است که نویسنده در سال 1384 برای یکی از مراکز تحقیقات نیروی انتظامی به انجام رسانده است. به طور کلی محقق ضمن بررسی نظرات اندیشمندان درباره موضوع خشونت و ارائه ابعاد مفهومی تعرض به پلیس به طور موشکافانه مدلی را به تصویر می ­کشد، که در جهت تبیین عوامل موجبه گام برمی­ دارد.
با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 1023 نفر از شهروندان تهرانی بالای 18 سال که از طریق نمونه­ گیری خوشه­ ایی با سطح خطای 5 درصد و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده­اند، اطلاعات مورد نیاز جمع­ آوری گردید. همچنین جهت سنجش روایی شاخص­ ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده شده است. در تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ های تحقیق در گام اول (تحلیل دو متغیره) از ضرایب کی­دو، کرامر (در سطح سنجش اسمی- ترتیبی)، تا او بی­کندال و سامرز (در سطح سنجش ترتیبی- ترتیبی) و در گام دوم (تحلیل چند متغیره) از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد که در گام اول میزان و نوع تعرض به پلیس با متغیرهایی همچون میزان محرومیت نسبی مخاطبان، نوع تعامل مأموران با مخاطبان، میزان اعتماد مخاطبان به پلیس، انگیزه­ های شغلی مأموران و نیز زمان و مکان تعرض، رابطه معنی داری را نشان می­ دهد. در گام دوم آزمون فرضیه ­ها با بهره­ گیری از تحلیل رگرسیون ضمن صحت معنادار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مشخص شد که در مجموع 22 درصد از واریانس و تغییرات تعرض به پلیس به عنوان متغیر وابسته تبیین شده است، که در این میان، متغیر اعتماد مخاطبان به پلیس با بتای 39/0- بیشترین میزان تأثیرگذاری را به خود اختصاص داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .