تأثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

 
هدف اصلی مقاله حاضر که عمدتا مبتنی بر تحقیقات انجام شده است،پاسخ‌گذار به سه‌ دسته از پرسش‌هاست:نخست،اینکه سرمایه اجتماعی چیست؟چه شاخص‌هایی داشته؟و واجد چه ویژگی‌های جامعه شناختی است؟دوم اینکه،ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی چگونه است؟و سوم اینکه اجزای تشکیل‌دهنده اعتماد اجتماعی چیست؟اعتماد اجتماعی چگونه افزایش و یا کاهش می‌یابد؟و بالاخره اینکه چرا اعتماد اجتماعی(به‌عنوان‌ نشانگان سرمایهء اجتماعی)برای سازمان پلیس اهمیت داشته؟ارتباط آن با کارآیی پلیس‌ چیست؟ باتوجه به پرسش‌های یاد شده،این مقاله با تعریفی از سرمایه اجتماعی،شاخص‌ها و اینکه‌ چرا مطالعه آن اهمیت داشته،آغاز می‌گردد.سپس تعریفی از اعتماد اجتماعی ارائه شده، ارتباط آن با سرمایه اجتماعی به اجمال بررسی می‌شود.در ادامه شرایط و نحوه تأثیر اعتماد اجتماعی بر میزان کارآیی پلیس شرح و بسط می‌یابد.انتهای مقاله حاوی دو پیشنهاد در خصوص ساز و کارهای افزایش اعتماد اجتماعی و متعاقبا افزایش کارآیی است. تأکید اصلی مقاله آن است،که اعتماد اجتماعی با سه نشانگان دیگر سرمایه اجتماعی یعنی‌ «ظرفیت بالقوه اطلاعات»،«عضویت در شبکه‌های اجتماعی»و بالاخره«روابط و ارتباطات‌ اجتماعی»در ارتباط متقابل بوده،پیامدهای حاصل از آن بر میزان کارآیی پلیس مؤثر است. لذا اختلال در میزان اعتماد جامعه نسبت به پلیس نه تنها موجبات ناکارآمدی سازمان پلیس را فراهم آورده،بلکه با میزان مشروعیت وی نیز ارتباط دارد. واقعیت آن است که سازمان پلیس به سبب وابستگی‌اش به نظام سیاسی و تأکید بر سازگاری بیرونی،معمولا«بافت سرمایه و اعتماد اجتماعی»مواجه است.لذا زمینه‌های‌ اجتماعی افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی به واسطه نوع ماموریت‌های این سازمان و نیز شرایط خاص کشورمان برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فراهم نیست و سازمان پلیس‌ با مشکلات ساختاری بسیاری(مواردی چون تعارض‌های ساختاری موجود میان قانون و اخلاق اجتماعی،کاهش شدید میزان اعتماد اجتماعی و حتی وجود شرایط آنومیک در جامعه)در این خصوص مواجه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .