آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

قوانین دادرسی کیفری ایران تا حدقابل ملاحظه‌ای از قوانین فرانسه متأثر بوده است.هنوز نیز شکل کلی مقررات حاکم بر کشف،تحقیق و دادرسی با قوانین فرانسه تشابه زیادی دارد، اما مقنن فرانسوی در چند دههء اخیر(مخصوصا پس از الحاق فرانسه به پیمان شنگن 1990) تغییرات زیادی در قوانین دادرسی ناظربر پلیس قضایی پدید آورده است که آشنایی با آن برای کشور ما،که در حال توسعهء قضایی است،مفید می‌باشد.ساختار مناسب و کنترل‌های قانونی پیش بینی شده برای نظارت بر عملکرد افراد پلیس قضایی فرانسه نیز،برای کشور ما قابل الگوبرداری است.مقالهء حاضر در دو بخش تقدیم حضور خوانندگان محترم می‌شود.در بخش نخست به‌طور اجمالی با پلیس قضایی فرانسه آشنا شده و در بخش دوم وضعیت پلیس قضایی در فرانسه را با وضعیت موجود در کشورمان مقایسه خواهیم کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .