تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.جعل این اسناد ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرایم مالی است و متولیان مبارزه با جرایم‌ نیز برای طراحی مبارزه‌ای موفق،نیازمند آگاهی از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع‌ جرایم علیه اموال هستند که این تحقیق برای تأمین این نیاز به روش توصیفی-تحلیلی طراحی‌ شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه از صاحبنظران نظرسنجی شده است و در موزات آن، پرونده‌های مرتبط با جعل این اسناد نیز که در آگاهی تهران در دست رسیدگی بودند مورد بررسی‌ قرار گرفته و در نهایت،فرضیه‌های پژوهش که در چهار محور اصلی،نوع سند جعل شده،شیوه‌ جعل سند،نوع جرم به وقوع پیوسته و اقدام مؤثر در مقابله با به‌کارگیری اسناد هویتی مجعول،طرح‌ شده‌اند با آزمون‌های آماری مورد ارزیابی،این نکات مشخص شد: -شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می‌گیرد. -جابه‌جایی عکس متداول‌ترین شیوه جعل اسناد هویتی است. -اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده می‌باشند. -برای مقابله به به‌کارگیری اسناد هویتی مجعول،توجه به اقدام‌های سرکوبگرانه مؤثرترین اقدام‌ نخواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .