تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ورزش در جامعه و نقش آن در کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط افراد مختلف؛ هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت حضور در فعالیت‌های ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرم بود.

روش: پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی در سال 1400 انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر همین اساس در این پژوهش با 18 نفر از افراد مرتبط با موضوع، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در گروه روان شناسی، اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین، اساتید حقوق و مدیریت ورزشی بودند. در ادامه تمامی مصاحبه‌ها به دفعات گوش داده شد و محتوای حاصل از آن به صورت کلمه به کلمه نوشته شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش نیز از شیوه کلایزی استفاده گردید. در راستای معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک‌های اعتبار و قابلیت اطمینان استفاده شد.

یافته‌ها: بعد از طبقه‌بندی یافته‌های پژوهش تعداد 98 کد اولیه استخراج شد که بعد از حذف کدهای مشابه تعداد 57 مضمون فرعی در قالب مضامین اصلی به 5 بخش ارزش‌های هنجاری، سلامت روانی، تعاملات اجتماعی، توسعه فردی و فرهنگ تربیتی بخش‌بندی شدند که در پژوهش حاضر هر یک از عوامل مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: حضور مستمر افراد جامعه در فعالیت‌های ورزشی نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing people's perceptions of the positive consequences of sports activities in crime prevention

نویسندگان [English]

 • mohammad Zare Abandansari 1
 • farzad Nobakht 2
 • hosein taheri 3
1 PhD student in Sports Management, Mohaghegh Ardabili University
2 Associate Professor of Sports Management, Mohaghegh Ardabili University
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Amin Police University
چکیده [English]

purpose of this study was to analyze people's perceptions of the positive consequences of attending sports activities and its role in crime prevention.

Method: The present study was conducted qualitatively with a phenomenological approach in 1400. The sampling method was purposeful and continued until theoretical saturation was achieved. Accordingly, in this study, semi-structured interviews were conducted with 18 people related to the subject. The statistical population of the study was the faculty members of the universities in the Department of Psychology, professors of Amin University of Law Enforcement Sciences, professors of law and sports management. Then all the interviews were listened to many times and the resulting content was written word for word. Klaizi method was also used to analyze the data obtained from the study. In order to finalize the research, the criteria of validity and reliability were used.

Results: After classifying the research findings, 98 primary codes were extracted, which after removing similar codes, 57 sub-themes in the form of main themes into 5 sections of normative values, mental health, social interactions, personal development and Educational culture was segmented and in the present study, each of the factors was examined.

Conclusion: Continuous presence of community members in sports activities play an important role in crime prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports activities
 • outcome
 • prevention
 • Crime
 • Community

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1400