بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.ehsanfarhadi21@gmail.com

2 استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران، (مسئول مکاتبات) dr.akbarvarvaei@yahoo.com

3 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.md.ghasemi@iauksh.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد.

روش‌شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد.

یافته‌ها: یافته‌های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد.

نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction between the police and the victim in the crime detection stage (Case study of Kermanshah city headquarters in 2019)

نویسندگان [English]

 • ehsan farhadi saman bani 1
 • akbar varvaei 2
 • . . 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Professor of Criminal Law and Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The police, as the arm of the judiciary, plays an important role in the process of the country's legal system and the realization of justice. Given that in criminal cases, the process of detection, prosecution and preliminary investigation is very important. Therefore, with the aim of determining the appropriate interaction between the police and the victim in the crime detection process, this article tries to examine, analyze and analyze the principles and strategies of creating this interaction as a method and tool to achieve a known goal.

Methodology: The research method used in this research is applied in terms of descriptive-survey information.

Findings: The final findings of the study indicate that from the perspective of both sample communities, namely victims and experts, and in both one-sample t-test and pair t-test, police-victim interaction in the crime detection process was assessed as weak in the current situation.

Results:the proper interaction between the police and the victims, both from the perspective of victims (with an average of 4.04) and from the perspective of experts is largely in the criminal process. The legal system of the country is effective and in contrast to the interaction of the police and the victim in the current situation (provincial disciplinary command) both from the perspective of victims (average 2.73) and from the perspective of experts (average 2.64) to the extent Has little effect on the criminal process

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal System
 • interaction
 • Police
 • Victims
 • Criminal process

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1400