رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده


رویکرد جامعه‌محوری پلیس به دنبال آن است که اعتماد مردم و رضایت کارکنان را کسب و از این طریقء مشار کت و همکاری آنها را در شناسایی مشکلات اجامعه و ادارة امور پلیسی جلب کند. یکی از راه‌های موئردر کسب اعتماد مردم و رضایت کا رکنان» ارائة خدمات با کیفیت به آنهاست. رفتارهای شهروندی سازمانی»رفتاری مطلوب جمعی و اختیاری هستند که می‌توانند کیفیت خدمات را بهبود بخشند و به دنبال آن» اعتمادمردم و رضایت کارکنان را محقق سازند:به مین دلیل در تتخقیق حاضر اهدافی مانند تدوین شاخص رفتارشهروندی سازمانی» تدوین شاخص ارزیابی کیفیت خدمات» بررسی رابطة بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات و تعیین عوامل پیش‌بینی کنندة رفتار شهروندی سازمانی پیگیری شد. سوال‌های اصلی تحقیق عبارت‌اند از: آپا رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات رابطه دارد؟ عوامل پیش‌بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی کدام‌اند؟ بررسی همزمان عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی نشان داد: ساختار سازمانی و انسجام گروهی به طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارند» ولی فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2