کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تغییرات محیطی و سازمانی به قدری سریع و غیرقابل پیش‌بینی بروز می‌کند که دانایی سرمایة انسانی تنها مزیت راهبردی مهم سازمان‌ها در روپاروپی با.این تتحوّلات به شمار می‌رود. مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق‌ترین فلسفه‌های مدیریتی به شمار می‌رود که بةاخوبی/پاسخگوی تغییرات محیطی و سازمان نیازها و انتظارات سازمان» جامعه و مسائل کیفیتی است. مدیریت کیفیت جامع در آموزش به دنبال نیازسنجی برنامه‌رپزی و طراحی نظام آموزشی کار کنان با رویکرد راهبردی و مثبت بر نگرش سیستمی است. روش تحقیق این مقاله علمی -مروری توصیفی و تحلیلی از نوع کتابخانه‌ای است و برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبهء مشاهده و بررسی اسناد استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که مدیریت کیقیت جامع در آموزش دارای رویکره راهبردی و نگرش سیستمی است که هفت مرحله به شرح زیر دارد: ۱- تعهد؛ ۲- سنجش نیازها؛ ۳- مشخصات کیفیت؛ ۴- برنامه راهبردی؛ ۵- برنامه‌های تاکتیکی؛ ۶- ارزشیایی‌های تکوینی و تراکمی؛ ۷- اندازه گیری و بازخورد. نتایچ این پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت فرایند آموزش دارای معیارهای قابل اندازه گیری و غیرقابل اندازه گیری است که به طور شفاف برای انتخاب کارکنان و تعیین کیفیت مناسب مدرسان فراهم شده‌اند. حضور اساتید با کیفیت باعث ارتقای سطح کیفیت تدریس» ارزشیابی» آموزش علوم تخصصی و تولید دانش و معلومات پلیسی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .