ارزیابی سیستم نگهداری کارکنان ناجا از نظر کارکنان و فرماندهان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایة سازمان به حساب می‌آید که باید برای حفظ و نگهداری آن توجه جدی کرد. چنانچه در سازمان برای نگهداری نیروها چاره‌اندیشی نشود» سازمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و تیروی انسانی ناکارآمد و بی‌انگیزه ۰ نمی‌تواند تحقتق بخش اهداف سازمان باشد. لذا بررسی سیستم موجود نگهداری نیروی انسانی در ناجا و اراثه راهکارهای اصلاحی آن می‌تواند در این زمینه سازمان را در یل به اهدافی خود باری دهد. در این پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر از دو روش تحقیق همیستگی و زمینه‌یایی استفاده شده است. کلیة کا رکنان رسمی و پیمانی ناجا در سراسر آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. با توجد به پراکندگی جغرافیایی جامعة آمازی و سطوح مختلف درجات آنان» نمونه‌ای گویا با قابلیت تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به‌دست. آمد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نمرة کل سیستم نگهداری کار کنان ناجا برای وضعیت موجود از حد متوسط ضعیف ترء اما برای عوامل طرح شغل و تعهد از نظر کارکنان ناجا در حد متوسط است. همچتین کارکنان ناجا انتظار دارند که میزان مناسب بودن وضعیت سیستم نگهداری این سازمان از حد متوسط بالاتر و در حد زیاد و خیلی زیاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .