آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اکنون پس از حدود ده سال که از مطرح شدن جدی رویکرد پلیس جامعه‌محور در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گذرد» لازم و نیز مفید است که در یک تحقیق علمی» ضمن ارزیابی شناخت مسئولان ناجا نسبت به ابعاد و ویژگی‌های رویکرد مزبور و یز میزان همراهی آنها با این رویکرد. اشراف پیدا کنیم. پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن شناخت میزان آگاهی و همراهی فرماندهان ناجا با رویگرد جامعه‌محوری در پلیس میزان تحقق آن را در سازمان پلیس کشور نیز همچنین مقطع زمانی حاضر برای آشنایی با آسیب‌ها و لغزشگاه‌های احتمالی رویکراد پلیس جامعه‌محورء متاسب تشخیص داده شد. لذا در این مقاله» ضمن شناخت سطح آگاهی و اطلاع فرماندهان ناجا نسبت به این آسیب‌هاء میزان آلودگی ناجا به آسیب‌ها و لغزش‌های مزیور را نیز سنجیده‌ایم. نوع تحقیق حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است و جامعه آماری آن را کلید فرماندهان انتظامی شهرستان‌های کشور است. که به شیوة نمونه گیری تضادفی ساده انتخاب شدند. از ابزار گردآوری اطلاعات» پرسشنامه محقق‌ساخته است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که تمامی ۵۲ گزینه با کسب امتیاز بالای ۵۰ درصد» مورد تایید پاسخگویان قرار گرفت. همچنین میزان تحقق این ویژگی‌ها در سازمان پلیس نیز در حد قابل قبول ارزیابی شد. نتیجة تحقیق گویای آن است که همه ۲۰ آفت ارائه شده با کسب امتیاز بالای ۵۰ درصد» مورد تایید پاسخگویان قرار گرفته است. همچنین میزان آلودگی ناجا به آفات مزیور در نسبت‌های متفاوت و در گزینه‌های مختلف احساس می‌شود» لیکن شدت مجموع آلودگی‌ها (به‌ویژه در آسیب‌ها و لغزش‌های مهم) نگران کننده نیستء اما هشدار دهنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .