الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و ناجا در سال ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامة پنجم توسعه و ارتباط شغل-شاغل و لزوم توجه به نظام مدیریت آموزش عالی ناجا پیرامون نیازهای مهارتی مدیران آن را برای سطوح عالی» میانی و عملیاتی بیان می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین مهارت‌های اقتصادی» سیاسی» اجتماعی و فرهنگی مدیران آموزش عالی در ناجا با اعلام اولویت‌های هر یک ومنهازت‌های فرعی آنها به منظور ارائة یکک الگوی مناسب مدیریتی برای سطوح عالی» میانی و عملیاتی بوده است: این پژوهش از نظر نوع» کاربردی و از لحاظ روش» زمینه‌ای است و جامعه آماری آن را ۰ نفر از مدیران» فرماندهان مرتبط با آموزش غالی» مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تشکیل می‌دهند و روش نمونه گیری آن سرشماری است و برای گزه‌آوزی اطلاعات از ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شده است. طبق یافته‌های این پژوهشء اولویت مهارت اصلی مد بران سطح عالی رامهارت سیاسی» سطح میانی رامهارت اجتماعی و سطح عملیاتی را مهارت اقتصادی به خوذ اخضاص داده است و اولویت‌های اول مهارت‌های فرعی برای هر یکک از مهارت‌های اصلی چها رگانه نیز به تر تیب :۱) برای مدایران الب مهارت‌های شایسته گماری» هدف گذاری و تعیین راهبرد» شایسته‌سالاری» مسئولیت‌پذیری ۲) برای مدیران میانی» مهارت‌های عزت نفس اطلاعاتی» مدیریت زمان» مسئولیت‌پذیری ۳) برای مدیران عملیاتی» مهارت‌های فناوری» تفویض اختیار همدلی و مسئولیت پذپری است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در هر سه سطح مدیریتی (غالی» میانی و عملیاتی) داشتن سه مهارت عزت‌نفس (از مهارت‌های فرعی اقتصادی)» مدیریت زمان (از مهارت‌های فرعی اجتماعی) و مسئولیت پذیری (از مهارت‌های فرعی فرهنگی) برای مدیران آموزش عالی ناجا روری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3