الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امروزه به دلیل وقوغ تغییرات سریع و گسترده درمحیط سازمان‌ها اعم از دولتی وخصوصی و... و روابط قیما بین آنها در ایعاد مختلش» موجب شده است تا مدپران با تبعات پیچیده‌تر شدن این روابط مواجه شوند. به کا رگیری و استفاده گسترده از شبکه‌های سیاست گذاری و تصمیم گیری با مشار کت شبکه‌های سودبر وجوامع مرتبطه فرایندی است که در پارادایم حکمرانی خوب*برای برون رفت از این مشکلات به عوض روندهای قبلی (سلسله مراتبی و....) توصیه شده است: هدف پژوهش"حاضر» بررسی نظریه‌ها و همچنین میزان تاثیر الزامات محیطی در ابعاد داخلی و خارجی سازمان در تغییر عملکرد سازمان‌ها در شیوه‌های خطمشی گذاری خود از سلسله مراتبی و گرایش به استفاده از مدل‌های شبکه‌ای است. یافته‌های تحقبق بیانگر این مطلب است که اولا ساختار سازمان در حال گرایش از حالتتکانیکی به سمت ارگانیکی است. ثانیا هر کدام از متغیرهای مستقل با درصدهای متفاوّت در متغیر وابسته مووثرند. به عبارت دیگرء این متغیرها در تغییر نگرش مدیران در تمایل به کمتر استفاده کردن از اتفکز سلسله مراتبی در تصمیم گیری‌ها و خطمشی گذاری‌های سازمانی و به کار گیری تفکر شبکه‌ای موئرند. نتیجه گیری حاصل از یافته‌های تحقیق بیانگر این مطلب است که مدیریت سازمان باید در فرایندهای ساختاری» مدیریتی و فرهتگی سازمان تغییراتی ایجاد کند تا بتواند زمینه‌های به فعلیت رساندن تفکر شبکه‌ای را در سازمان فراهم سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
  • . . 3