طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

چکیده

عملکرد نیروی انتظامی بر بهبود همه ابعاد زندگی اجتماعی. فرهنگی: » سیاسی» اقتصادی کشور تاثیر چشمگیری دارد. پناپراین ثیروی انسانی در این سازمان نقش محوری در ارتقای سطح عملکرده سازمانی» پلیس دارد» به‌طوری که فقدان نظام ارزپایی عملکرد واخدهای مختلفض در سازمان پلیس به عنوان مسئله اساسی شناسایی و مورد بررسی فرار گرفت. هدف .این پژوهش تدوین نظام‌نامة عملکرد سازمانی نیروی انتظامی و ارائه شیوه‌های اجرایی آن بوده است. .این پژوهش به لحاظ روشی» کاربردی و از لحاظ نوع پیمایشی - توصیفی است. .جامعه آماری آن را کلیه مدیران ارشد و میانی نیروی انتظامی تشکیل می‌دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری قضاوتی (کسانی کهاطلاغات بیشتری دارند) استفاده شده است و ابزار آن پرسشنامه محقّیی‌ساخته بود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که وزن غواملدرون‌سازمانی» تور بر یک فرآیند خاص ۷۵/۸ درصد و عوامل خارجی برابر ۹/۸۲ درصد است به طوری که بیشترین وزن متعلق به مدیریت و رهبری و کمترین آن سازمای حجلد وی و نه تنها در حد پیش‌پینی‌های مربوطه پلکه بیش از آن است. بنابراین ین از طریق داده‌های حاصل از این روش می‌توان توجه مدیران را علاوه بر بهبود در عوامل درون سازمانی به سایر عوامل برون سازمانی نیز معطوفی داشت
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 1
  • . . 4