پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین عوامل جامعه‌شناختی موثر بر نحوة نگرش به عملکرد نیروی انتظامی در شهر تهران اجرا شده است. براین اساس» پس از بررسی اجمالی تاریخچة موضوع. رابطة مباحث نظری اعتماد» احساس امنیت و رضاپتمندی به عنوان متغیرهای مستقل یا متغیر وابستة نگرش شهروندان برای ترسیم مدل نظری» تعیین و از فرضیات تحقیق سنجشن بة غمل آمد. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایشی از نوع همبستگی است و از نظر معیار کاربرد یک بررسی کاربردی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقی‌ساخته به انجام رسیده است. جامعة آماری» کلیة افراد بالای ۱۸سال‌اند و تعداد نمونه‌ها پراساس فرمول اندازه گیری ک زکرآن به-حجم ۰ نفر تعیین شد. از روش نمونه گیری چند مرحله‌ای که از تر کیب روش‌های طبقه‌ای» خوشه‌ای و سیستماتیک و تصادفی انتخاب شده» اطلاعات در ۵ منطقه تهران جمع آوری شده است. مهم‌ترین یافته‌های آماری نشان می‌دهند که بین «امنیت ذهنی» و «امنیت عینی» تفاوت معناداری وجود دارد و از طرفی بیشترین عواملی که باعث رضایت مردم از سازمان‌ها از جمله پلیس می‌شود» حفظ احترام افراد و پاسخگویی مناسب به نیازهای آنهاست. نتایج به دست آمده از آزمون‌های آماری» حاکی از آن است که از میان سه متغیر مستقل» متغیرهای رضایتمندی (احترام» صداقت و پاسخگویی) و احساس امنیت (امنیت مالی و فکری) بر نحوة نگرش به عملکرد نیروی انتظامی تاثیر معنادار و مثبت دارند و متغیر اعتماد (اعتماد بین شخصی) کمترین رابطه را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2