تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان دانشگاه ها باید در راستای نیازهای شغلی این افراد در نیروی انتظامی طراحی و تدوین شود و برنامه های درسی دوره های انتظامی مصوب از حیث موضوع ها، واحدها، میزان ساعات و ... می تواند الگو و معیاری برای این برنامه ها باشد. هدف از نگارش این مقاله تعیین موضوع ها و عنوان های تشکیل دهنده برنامه درسی انتظامی دانش آموختگان دانشگاه ها و دوره های کاردانی و کارشناسی انتظامی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقایسه آن با یکدیگر است. در مقایسه و تحلیل برنامه های درسی مذکور مشخص شد سه برنامه فوق ضمن داشتن تشابه های موضوعی، دارای تفاوت های اساسی به ویژه در محتوای درس های انتظامی – نظامی – می باشند. لذا استخدام این دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی و بالاتر برای رسته های ماموریتی نامناسب و برای رسته های پشتیبانی است و استخدام دارندگان مدرک کاردانی برای رسته های ماموریتی در صورت وجود ضرورت های پیش بینی نشده و مهم قابل توجیه می باشد. همچنین مشخص شد دانش آموختگان رشته حقوق، بیشترین تشابه موضوعی را با رسته انتظامی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .