مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سابقه و هدف: هر دستگاه و سازمانی که به نوعی با نیروی انسانی سروکار دارد، کارکنان خویش را بر اساس دیدگاه ها و ضوابط معین از دو منظر انتخاب کند: اول بسترسازی برای ورود افراد شایسته، دوم پیشگیری از ورود افراد ناشایست. گزینش انسان های شایسته برای تصدی مسؤلیت ها، امری معقول برای صاحبان خرد و معمول برای سازمانی است که دوران بالندگی خویش را تجربه می کند. هدف این پژوهش مقایسه فرایند جذب و گزینش (استخدام) کارکنان پلیس در ایران، پاکستان و یونان می باشد. مواد و روش ها: نوع پژوهش، کاربردی و روش آن اسنادی است. جامعه مورد پژوهش، اسناد، مدارک، و قوانین موجود جذب و استخدام کارکنان پلیس سه کشور ایران، یونان و پاکستان می باشد. در این پژوهش ملاک ها و شاخص های گزینش و استخدام پلیس ایران در بعد از ادغام نیروهای انتظامی (1370) مد نظر گرفته است. یافته ها: هر سه کشور از طریق آگهی استخدام می کنند، خیلی از معیارهای گزینش این سه کشور مشترک بوده و تنها اندکی با هم تفاوت دارند. نتیجه گیری و پیشنهادها: آزمون شنا به عنوان معیار ورود با توجه به داشتن مرز آبی در ایران، افزایش سطح بهره هوشی و مصاحبه حرفه ای به ویژه برای رسته های تخصصی از جمله پیشنهادهای مطرح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .