مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین حوادث رانندگی،برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده است. هرچند از راننده انتظار می‌رود حد اکثر توجه و احتیاط را به عمل آورد تا از ورود صدمات‌ جانی به عابرین جلوگیری کند،ولی گاهی عابر پیاده با عبور غیر مجزا خود از مسیری که‌ وسیله نقلیه در حال حرکت است حادث برخورد وسیله نقلیه را با خود اجتناب‌ناپذیر می‌کند، در این صورت با جمع شرایطی،راننده فاقد مسئولیت است. به علت اهمیت موضوع، قانونگذار بالصراحه حکم موارد مختلف این حادثه را تعیین کرده است و در مواد 333 قانون‌ مجازات،4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم،شرایط عدم مسئولیت راننده در این حادثه رانندگی را مشخص کرده است.از این‌رو،ضمن بررسی مواردی که راننده در این‌گونه حوادث دارای مسئولیت مدنی است، شرایط و فروض مختلف هر یک از مقررات قانونی مذکور تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .