بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در این تحقیق که به روش پیمایشی انجام شده است،با تأکید بر دیدگاه‌های نظری،مخصوصا نظریه‌های هرزبرگ،هوی و میسکل،عوامل رضایت شغلی شناسایی گردید؛سپس رابطه‌ متغیرهای عوامل مستقل با رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.ابزار اندازه‌گیری رضایت شغلی،پرسشنامه‌ای مرکب از 37 سؤال است که واکنش پاسخگویان را نسبت به جنبه‌های مختلف شغل(ماهیت شغل،ترقی و پیشرفت،سرپرست،همکاران، امنیت شغلی،آزادی عمل،مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تناسب کار با توانایی‌ها،حقوق و دستمزد و...)می‌سنجد و میزان کلی رضایت شغلی را تعیین می‌کند. داده‌ها از یک نمونه 136 نفری،به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی تک‌عاملی و ضریب همبستگی کندال تجزیه و تحلیل شده‌اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج آن‌ به شرح زیر است: بین عوامل بهداشتی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. بین عوامل واسطه‌ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. بین عوامل انگیزشی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .