راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله تعریف پلیس مطلوب و یا تعریف‌ معیارهای مطلوبیت نیست.این مقاله با پیش فرض معلوم‌ بودن این تعاریف،راهکاری برای نیل به مطلوبیت بالاتر پلیس ارائه می‌دهد.این راهکار براساس افزایش بهره‌وری‌ عملکرد پلیس پایه‌ریزی شده است؛به این معنا که از دیدگاه این مقاله،پلیس مطلوب وقتی حاصل می‌شود که‌ دارای سازمان و عملکردی با بهره‌وری بالا باشد.نگارنده‌ به دنبال تعریف و تبیین پلیس مطلوب ویا پلیس با بهره‌وری بالا و یا حتی تحلیل و تبیین بهره‌وری نیست، بلکه با اتکا به همان مفهوم ساده خارج قسمت ستاده یا خروجی به داده یا ورودی،به‌عنوان تعریف بهره‌وری، سازمانی را بیک سازمان با بهره‌وری بالا می‌داند که حاصل‌ این نسبت برای آن سازمان بالا باشد.راهکار فوق برای‌ ارتقای بهره‌وری،هفت کلید طلایی‌[1]را برمی‌شمرد. ایمان و اعتقاد،همکاری و تعهد،ارتباطات،به هم‌ پیوستگی،استمرار و تداوم،خلاقیت،آموزش مستمر کلیدهای طلایی بهره‌وری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .