نظریه های تحلیل روان شناختی رفتارهای جمعی اعتراض آمیز

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

رفتارهای جمعی چیست؟چگونه بروز می‌کند؟آیا همهء رفتارهای‌ جمعی با منافع حکومتی در تضادند؟آشوب،هراس اجتماعی و تشنجات به رفتاری اطلاق می‌شود که از گروهی از مردم سر می‌زند که‌ اغلب خرابکارانه و خشونت‌آمیز است؛اما به نظر بعضی صاحبنظران‌ این اعمال صرف‌نظر از اختلال موقتی که در نظم عمومی ایجاد می‌کنند تعارض چندانی با منافع سیاسی و حکومتی ندارند. روان‌شناسان برای تبیین رفتارهای جمعی اعتراض‌آمیز از چند نظریه بهره می‌جویند.مهم‌ترین آن نظریه‌ها عبارتند از نظریه‌ «جماعت متمرکز»گوستا و لوبن،نظریه«روان تحلیل‌گری»فروید. نظریه«محرومیت نسبی»تد رابرت‌گر و دیدگاه«روان‌شناسی‌ اجتماعی»که هریک از این دیدگاه‌ها رفتارهای جمعی را مورد مداقه‌ و امعان نظر قرار می‌دهند. در این مقاله تمامی دیدگاه‌هایی که مورد بحث قرار می‌گیرند، کنش‌های جمعی را یک واکنش هیجانی و اغلب خشن و مخرب تلقی‌ می‌کنند که از گروهی از آدمیان سر می‌زند.به نظر تعدادی از صاحبنظران بعضی از این کنش‌های جمعی اعتراض‌آمیز،خردورزانه و از روی آگاهی است که برخی از شهروندان برای تحقق اهداف خویش‌ از آن بهره می‌گیرند و آنان نیز از آثار تخریبی این‌گونه کنش ها غافل نیستند.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .