مقالات علمی: سلسله مراتب ارزشی دانشجویان (بررسی مقایسه ای میان دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه تربیت معلم تهران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مطالعهء تجربی ارزش‌های اجتماعی-به مفهوم نظامی از تصورات و پنداشت‌های‌ اساسی درباره خواستنی‌ها،متناسب‌ها و مطلوب‌ها-که به‌عنوان هستهء اصلی کنش‌ اجتماعی و پایه و مبنای نظم اجتماعی محسوب می‌گردد،ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای‌ جامعه‌ای است که آهنگ توسعه نیز دارد.سؤال اساسی این تحقیق،چگونگی سلسله‌ مراتب ارزشی دانشجویان دانشکده افسری کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در مقایسه با دانشجویان پسر دانشکده افسری کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در مقایسه با دانشجویان پسر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران‌ است که در قالب طرح اجیل و سلسله مراتب سیبرنتیکی پارسونز می‌باشد و طی آن‌ ارزش‌ها در ابعاد چهارگانه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی مطالعه‌ می‌گردد.مجموعا تعداد 452 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری احتمالی از نوع طبقه‌ای نسبی،انتخاب تصادفی شده‌اند.روش تحقیق نیز،تلفیقی از روش‌های‌ پیمایشی و مقایسه‌ای(پس‌رویدادی)لاست که به شیوه مقطعی در سطح خود از طریق‌ پرسشنامه جمع‌آوری اطلاعات شده است.برای سنجش ارزش‌های چهارگانه از مقیاس‌ خودساخته با اتکاء بر روش دلفی،بهره‌یگری شده است که به تفکیک هریک از سطوح‌ ارزشی،شامل 02 گویه در یک طیف پنج ارزشی است.دو نتیجه عمده حاصل از تحقیق فوق‌ به شرح ذیل است:1-سلسله مراتب ارزشی دانشجویان پلیس به ترتیب شامل: ارزش‌های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی است که در هریک سطوح ارزشی‌ فوق،به ترتیب گویه‌های آبرو،پایبندی به دین،دفاع از وطن و نظم و انضباط در اولویت‌ اول آنان قرار دارد.2-سلسله مراتب ارزشی دانشجویان تربیت معلم،به ترتیب شامل: ارزش‌های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی است که در هریک از ابعاد چهارگانه‌ ارزشی فوق،به ترتیب گویه‌های اعتماد،امنیت،دانش و پیشرفت در اولویت آنان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .