مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی - قسمت اول

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی آموزشکده نورماندیل

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی نقش اساسی مدیریت واحدهای پلیس‌ در استفاده مؤثر از نیروها و شیوه‌های سنتی به کارگیری آنان،عوامل‌ مؤثر براستفاده ازنیروها،چرخش کار،ساعات اضافه کار و یافته‌های‌ حاصل از تحقیقات به عمل آمده پیرامون کاربرد استفاده از نیروهای‌ انسانی و نحوهء واکنش سریع پلیس در برابر وقوع جرایم در جامعه‌ ارائه می‌گردد. همچنین ضمن بررسی کلیهء شیوه‌های متداول گشت‌زنی،به سایر روش‌هایی که سبب گسترش رابطهء هرچه بهتر و بیشتر افراد پلیس با شهروندان جامعه می‌شود،اشاره می‌گردد. ضمن ارائه تعارف مختلف از بهره‌وری و شیوه‌های سنجش و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در سازمان‌های پلیس،باروش‌های‌ مختلف بهبود و توسعهء بهره‌وری و نظارت هرچه بهتر مدیران پلیس‌ در این زمینه آشنا می‌شویم و به مباحث مختلفی چون نظم،انضباط، انگیزه و وجدان کاری که ارتباط تنگاتنگی باموضوعات بهره‌وری دارند، اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .