پلیس و جامعه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

کار پلیسی بامشارکت جامعه مستلزم تغییر در اعلامیه مأموریت سازماندهی‌ و ادارهء سبک رهبری پلیس و نگرش کلی به مبارزه باجرایم خواهد بود.نخستین‌ تغییر معمولا در ساختار سازمانی سنتی دستگاه‌های مجری قانون است که یک‌ سلسله مراتب هرمی شکل مبتنی بریک الگوی نظامی بوده است.برای اجرای کار پلیس بامشارکت جامعه،این هرم باید معکوس شود.تغییر دیگر ممکن است در سبک رهبری باشد؛ترجیحا رهبری مشارکتی،که در آن هرفرد در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهارنظر دارد؛اما اختیار تصمیم‌گیری نهایی همچنان بامدیر ارشد است.سه‌ سطح کار پلیسی عبارتند از:اما اختیار ایجاد آرامش،حفظ آرامش و افزایش آرامش.فقط سطح‌ افزایش آرامش شامل مشارکت‌های حقیقی و کار پلیسی بامشارکت جامعه است. کار پلیسی بامشارکت جامعه از جمله مدل‌های‌ نظری راهبرد پلیس می‌باشد که در سال‌های اخیر به الگوهای غلب و کارآمدی در فرآیند امور پلیس‌ تبدیل شده است.چالش اصلی«کار پلیس بامشارکت‌ جامعه»حرکت از نظریه‌های مربوط،به سوی استفاده‌ از روش حل مسأله برای کاهش جرم و خشونت تا اجرای واقعی آنها است.به عبارت دیگر،این راهبرد در واقع حرکت و عبور از شیوهء سنتی واکنشی و مبتنی‌ بروقوع حادثه،به سوی شیوهء فعال مبتنی برحل‌ مسأله است که بامشارکت واقعی مردم صورت‌ می‌پذیرد. بازتاب فلسفهء کار پلیسی باکمک جامعه در اعلامیه مأموریت سازمان پلیس نمودار می‌گردد که‌ در آن،فلسفهء پلیسی،شکل مشارکتی در رهبری به جای‌ نگرش استبدادی و سنتی و حتی رهبری دموکراتیک اتخاذ می‌گردد.در رهبری مشارکتی هرفرد در تصمیم‌گیری حق‌ اظهارنظر دارد؛اما اختیار تصمیم‌گیری نهایی هنچنان با مدیر ارشد سازمان است. این مقاله برای کلیه مسؤولان ارشد سیاسی-امنیتی‌ کشور،مدیران و فرماندهان پلیس و دانشجویان سطوح عالی‌ و کلیه نخبگان علاقه‌مند بسیار مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .