انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این نوشتار دومین قسمت مقاله می‌باشد.در قسمت اول به تعریف انواع‌ انضباط و مقررات و ضرورت به کارگیری انضباط در حل مشکل رفتارهای‌ مسأله‌ساز پرداخته شد. در این قسمت،انضباط منفی یا تنبیه آمده است و به این موارد پرداخته‌ است:دستور العمل اجرایی برای مدیریت انضباط منفی،فرآیند اعمال انضباط منفی،پرهیز از افتادن در دام‌های انضباط منفی و انواع انضباط منفی یا تنبیه. با توجه به ضرورت اعمال انضباط در سازمان‌های پلیسی،آشنایی با رویهء صحیح آن در مقاله آمده است؛که مطالعهء آن برای مدیران اجرایی و فرماندهان‌ سطوح مختلف ناجا ضروری و کارآمد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .