تنیدگی روحی - روانی از فشار شغلی و تأثیر آن در عملکرد کارکنان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نیروی انسانی در مجموعهء سازمانی به عنوان‌ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده و اثر گذار در حرکت‌ صحیح سازمانی به سمت اهداف تعیین شده آنها می‌باشد.از جمله عواملی که در این فرآیند تأثیر منفی داشته و نهایتا در ناکارآمدی سازمانی مؤثر می‌باشد،آسیب‌های روحی-روانی وارد بر عامل‌ انسانی سازمانی،به دلیل فراهم شدن زمینه‌های‌ مؤثر در این خصوص می‌باشد.از جملهء این‌ زمینه‌ها،تنیدگی روحی و روانی،عامل انسانی‌ سازمانی که ناشی از حجم زیاد کاری به واسطه‌ استرس‌های مخربی است که از این متغیر بر فرد وارد می‌شود و نهایتا او را از عنصر کارآمد به انسان‌ ناکارآمد تبدیل می‌نماید. در مقاله حاضر سعی شده است با تبیین‌ موضوع از ابعاد مختلف،به پیامدهای فیزیولوژیکی‌ روان و رفتارهای تنیدگی روحی-روانی پرداخته‌ شود و در پایان به برخی از شیوه‌های کاهش این‌ مسأله در کارکنان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .