ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در این نوشتار مؤلف با عطف توجه به جایگاه‌ جامعه‌شناسی در مجموعه مطالعات امنیت ملی،به آن جا می‌رسد که بدون وجود یک نگرش جامعه‌شناسانه به‌ امنیت،امکان دست‌یابی به معنا و نظریه‌ای بومی از امنیت‌ در جامعه وجود ندارد.بر این اساس نسبت به معرفی و تحلیل نگرشی جامعه‌شناسانه به امنیت همت گمارده؛بستر اجتماعی امنیت را متشکل از سه حوزه اصلی که با سه‌ ارتباط ذهنی،عینی و عینی-ذهنی با امنیت مرتبط است. شناسایی و معرفی می‌نماید. به عقیدهء نویسنده،بستر اجتماعی با دهل و تصرف در حوزه‌های نه‌گانه (ایده دولت،جنبش‌های اجتماعی، رونندهای جهانی،نگرش به آینده،هویت ملی،تحول‌ گفمانی،جامعه جهانی،ادغام ژئوپولتیک،وابستگی‌ اقتصادی)تصویر و مفهوم امنیت را در هر جامعه متحول‌ می‌سازد.بنابراین تنها راه شناخت بومی امنیت،مراجعه به‌ مبادی نه گانهء بالا و سپس تعریف امنیت در درون آنها(که در حکم متن اجتماعی امنیت هستند) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .