امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

از موضوعات مهم، شناخت و تجزیه و تحلیل تهدیداتی است که متوجه امنیت داخلی است. بعد از حوادثی چون حوادث اراک، شیراز، اسلامشهر، حادثه دانشگاه تهران و مسائل مربوط به فوتبال باید دید که این حوادث اگر در سبک خشونت های سیاسی است در چه دسته ای از انواع خشونت سیاسی چون آشوب، توطئه و جنگ درون کشوری قرار دارد و یا این که می توان از آن به عنوان کشمکش های اجتماعی نام برد که بیشتر غیرساسی است. و آیا شاخصه هایی که در دیگر کشورها برای این گونه پدیده ها در نظر گرفته شد در خصوص پدیده های کشور ما نیز صادق است یا خیر؟ باید اندیشید که بسترهایی برای تعدیل انرژی و هیجانات جوانی در نظر گرفته شود و نیز با خطر بهره برداری ابزاری از جوانان توسط جریانات سیاسی مقابله نمود و در نهایت این که رویکرد نیروی انتظامی در مواجهه با پدیده های اجتماعی، شناخت درست مسأله توأم با تحلیل صحیح از یک سو و از سوی دیگر جلوگیری از ناراضی تراشی و مجهز شدن به درک و دانش و مهارت های لازم باید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسنده [English]

  • . .