امام (ره) فرهنگ و اصلاحات (بررسی جامعه شناختی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره فرهنگ)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

مدیر پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مفهوم«فرهنگ»به مثابه الگوهای مشترک فکری و رفتاری است که شامل عناصر اساسی ازجمله:باورها، ارزش‌ها،هنجارها،نمادهاو فناوری می‌باشد.فرهنگ‌ مبنای کارکردهایی چون:تأمین نیازهای اولیه و ثانویه‌ انسانی،امنیت‌بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تضمین بقاو تداوم تاریخی جامعه،ایجاد ارتباط جمعی،ایجاد احساس تعلق جمعی و تکوین هویت‌ اجتماعی،ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی و نظایر آن‌ می‌باشد که اهمیت و جایگاه بلندی نزد متفکران‌ اجتماعی،خصوصا جامعه‌شناسان دارد. هدف از این مقاله،آن است که نگاهی جامعه‌ شناختی به مفهوم فرهنگ در اندیشه حضرت امام(ره) نموده و اهمیت جایگاهی که ایشان برای فرهنگ قائل‌ هستند روشن شود در این راستا تلاش می‌شود تا برخی‌ از شاخص‌های فرهنگ استعماری و فرهنگ استقلال و همچنین راه اصلاح جامعه از دیدگاه امام(ره)ارائه‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .