نقش تقصیر و تخلف از مقررات رانندگی در میزان مسؤولیت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در تصادفات رانندگی براساس مواد مذکور در باب اشتراک در جنایت از قانون مجازات اسلامی،معیار برای تعیین میزان مسؤولیت طرفین تصادف، صرف انتساب است و چنانچه تصادف به هردو طرف منتسب باشد هردو به‌ میزان مساوی مسؤول پرداخت خسارات هستند و کم یا زیاد بودن درصد تقصیر طرفین تأثیری در میزان مسؤولیت آنها ندارد. از استفتائات موجود در این‌باره نیز دو نظریه به دست می‌آید: نظریه تنصیف که می‌گوید:«به صرف انتساب تصادف به هردو طرف،آنها به میزان مساوی مسؤول هستند و قانون‌گذار از این نظریه پیروی کرده است». نظریه رعایت تناسب بین تقصیر و مسؤولیت که می‌گوید:«هرکدام از طرفین به میزان درصد تقصیر خود مسؤول هستند». درباره نقش تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در میزان مسؤولیت، قانون مجازات اسلامی ساکت است،لیکن از استفتائات موجود دو نظریه به‌ دست می‌آید: نظریه عدم تلازم بین تخلف و مسؤولیت مختلف که می‌گوید:«تخلف از مقررات نقشی در تعیین میزان مسؤولیت متخلف ندارد،بلکه ملاک،نقش‌ متخلف در ایجاد تصادف و انتساب تصادف به او است». نظریه تلازم بین تخلف و مسؤولیت متخلف که می‌گوید:«صرف تخلف از مقررات،کافی در مسؤول دانستن متخلف در تصادف است».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .