بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری دادادگاه های عمومی و انقلاب

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 8731/82 کمیسون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نگرش جدیدی را در خصوص ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری مطرح کرده است. در یک بررسی اجمالی در می‌یابیم که قانون مذکور در سه مورد در خصوص ارزش قضایی گزارش ضابطین مقرارتی را بیان کرده است: 1)در ماده 51 این قانون پس از تعریف ضابطین داداگستری، به ذکر وظایف و احصای ضابطین پرداخته است. سپس در تبصره ذیل همان ماده در مورد گزارش ضابطین گفته است:  «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند» 2)در فصل دوم از باب اول آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن توضیح اختیارات دادرسان و قضات تحقیق، در ماه 34 چنین آورده شده است:  «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع دهند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد» 3)در فصل سوم از باب دوم قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانونگذار ترتیبات ریسدگی و صدور رأی را بیان کرده است در ماده 502 از همین فصل آمده است:  «چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را رأساً و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد» نگارنده در این مقاله تلاش دارد نگرش قانونگذار را نسبت به ارزش قضایی گزارش ضابطین مورد نقد و بررسی قرار دهد. به همین منظور این مقال در چهار گفتار عرضه می‌گردد. در گفتار اول به طور اجمالی گزارش‌های ضابطین دادگستری و انواع آن از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت. در گفتار دوم ادلهء اثبات دعوی در امور کیفری بطور مختصر بررسی می‌شود. گفتار سوم به نقد نظریات قانون آیین دادرسی کیفری(که اخیراً تصویب شده)در مورد موضوع بحث اختصاص یافته و بالأخره در گفتار چهارم پیشنهاد لازم برای رفع نقیصه و حل مشکل ارائه خواهد شد. بدون تردید کار حاضر خالی از عیب و نقص نیست؛ لیکن ان شاء الله دیگر دوستان دانشمند با نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری(که اخیراً تصویب شده)،راه را برای اصلاح این قانون هموار نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .