رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف:‌ مقالۀ حاضر با هدف بررسی رابطه و تأثیر «اجرای صحیح قانون» بر «ثبات سیاسی» انجام گرفته است تا با تعیین شاخص ­های اساسی اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ثبات سیاسی پی برده شود.
روش:‌روش تحقیق مطالعۀ حاضر، روش پیمایش با تکنیک دلفی است که با بهره­گیری از داده­ های پرسشنامه در 3 مرحله، نظر صاحب‌نظران این حوزه را در این مورد جمع ­آوری کرده است. نمونۀ مورد استفاده در این تحقیق 55 نفر شامل صاحب نظران حوزۀ نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است.
یافتهها و نتایج: یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد که اجرای بدون تبعیض قانون، وجود مجریان شایسته، برابری در مقابل قانون، فصل الخطاب بودن قانون، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه ثبات سیاسی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
چکیده [English]

.