بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی

2 استاد گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه وهدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اعتماد اجتماعی شهروندان سنندج به شناخت عمده‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی شهروندان سنندج می‌پردازد متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتماعی است که با ابعاد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی با معرف‌های میزان صمیمیت و اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است.
روش:  به منظور بررسی اعتماد در شهر سنندج 260 نفر از افراد 16 سال به بالای ساکن شهر سنندج که جمعیت فعال محسوب می شوند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای با حجم نامتناسب انتخاب و به روش پیمایش  با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها ونتایج : نتایج تحقیق،‌ ‌حاکی از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای سن، ‌احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک با میزان اعتماد اجتماعی است.  بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی رابطۀ معناداری  وجود نداشت و تفاوت معناداری  در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد اجتماعی وجود نداشت. یافته‌ها حاکی از این است که میزان اعتماد اجتماعی در شهر سنندج در حد متوسط است و میزان اعتماد بین شخصی متوسط و روبه بالا می‌باشد و میزان اعتماد به نهادها و سازمآنها متوسط رو به بالا و میزان اعتماد به اقشار و اصناف متوسط و رو به بالا می‌باشد که مبین این امر است که میزان اعتماد مردم به یکدیگر با میزان اعتماد به نهادها‌، اقشار و اصناف تفاوت چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.