تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیارمدیریت و عضوهئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می‌باشد. مردم را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی نگاه می‌کند و برای تحقق اهدافش که همانا تولید امنیت، حفظ و افزایش آن است خود را نیازمند یاری آنها می‌داند.
در این تحقیق تأثیر رویکرد جامعه محوری بر مؤلفه‌های چندگانه عملکرد پلیس مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است. سه مؤلفه جامعه محوری در این تحقیق عبارت‌اند از جلب مشارکت، حل مسئله و پاسخ گوئی و پنج مؤلفه عملکرد پلیس عبارت‌اند از: تحقق مأموریت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری.
این تحقیق از این حیث در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد و از نوع کاربردی است، داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و برای نمونه‌گیری، جامعه به دو بخش فرماندهان انتظامی و خبرگان ستادی تقسیم شده است. از 75 خبره ستادی و از 181 فرمانده انتظامی طبق جدول رجسی و مورگان (1970) که معادل با فرمول کوکران با خطای 05/0 است، اندازه نمونه به ترتیب برابر با 63 نفر و 123 نفر در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری مؤلفه‌های جامعه محوری و عملکرد پلیس پرسشنامه­ای طراحی که در نهایت 186 پرسشنامه جمع‌آوری و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل رابطۀ بین متغیرها از معادلات ساختاری استفاده شد
 نتایج تحقیق نشان می‌دهد جامعه محوری در سطح اطمینان 99درصد  بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار داشته است با توجه به ضریب مسیر و آماره t و سطح معناداری می‌توان گفت متغیر حل مسئله در سطح اطمینان 99درصد  و متغیر پاسخگویی در سطح اطمینان 95درصد بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.