شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی­ های مکانی نقش غیرقابل انکار و با اهمیتی را در تعیین سطح و الگوهای جرم در شهرها بازی می­ کنند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در محدوده جغرافیایی شهر زنجان انجام شده است.
روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی و داده­ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز با دو روش کتابخانه­ای و میدانی تهیه شده است. بدین منظور تعداد 140 فقره جرایم ارتکابی (در سال 1388) مرتبط با سرقت کیف­ قاپی، جیب­ بری و کش ­روی به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با تهیه پایگاه داده­ای این جرایم و استفاده از آزمون­ های آماری در محیط ARCGIS و CASEاقدام به شناسایی و تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری شهر زنجان شده است.
یافته­ ها و نتایج: نتایج نشان می­ دهد بزه کیف­ قاپی در اکثر نقطه ­های شهر رخ داده است؛ خیابان­ های شهداء، زینبیه و برخی محلات دیگر از جمله انصاریه و اعتمادیه کانون ­های بزه کیف­ قاپی می ­باشد. ولی بزه کی ­زنی، جیب­ بری و کش­روی بیشتر در بخش مرکزی شهر بویژه تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی رخ داده است. بررسی نوع ترکیب و میزان کاربری­ های اراضی شهر زنجان و فراوانی وقوع جرم نشان می ­دهد که بیشتر جرایم در محدوده ­های مسکونی و تجاری شهر رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.