تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

زمینه و هدف: افزایش شمار خانواده هایی که زن و مرد هر دو شاغل هستند،  موجب افزایش مشارکت زنان در بازار کار، و در نهایت منجر به تغییر ساختار خانوادها در چند سال اخیر شده است. این تغییر ساختارها، تعادل زندگی کاری و خانوادگی را بر هم زده و موجب تعارض کار- خانواده می ­شود که این تعارض موجب افزایش استرس شغلی می ­گردد. از این رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا است.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که در سال 1390 بر روی 120 کارمند شش کلانتری تهران بزرگ که به صورت روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گشت. تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار آماری و آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف، رگرسیون خطی تک متغیره انجام شد.
یافته ­ها و نتایج: ارتباط مثبت و معناداری بین تمامی ابعاد تعارض کار- خانواده با استرس شغلی کارکنان وجود داشت. درمیان ابعاد مختلف تعارض کار- خانواده، تعارض مبتنی رفتار از اهمیت و تاثیر بیشتری بر استرس شغلی کارکنان برخوردار بود. ابعاد مختلف تعارض کار- خانواده (تعارض مبتنی بر رفتار، تعارض مبتنی بر فشار و تعارض مبتنی بر زمان) در بین کارکنان کلانتری‌های تهران بزرگ تاثیر مثبت و معناداری بر استرس شغلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 3
چکیده [English]

.