نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیارحقوق تطبیقی دانشگاه امام حسین(ع)

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران .

3 کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی دانشگاه علوم تحقیقات ساوه

چکیده

زمینه و هدف:‌ در این مقاله حقوق شهروندی و نقش آن در مأموریت‌های پلیس ( کشف جرائم) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی آن­دسته از متغیرهای حقوق شهروندی است که نوع برخورد باآنها می‌تواند اثر مثبت یا منفی درکشف جرائم ایفاء کند.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی ـ تحلیلی طراحی شده و ضمن بهره‌گیری از قوانین و نظریه‌های موجود با ابزار پرسشنامه براساس طیف لیکرت و با انتخاب حجم نمونه به صورت سرشماری اقدام به نظرسنجی از 61 نفر از صاحب­نظران و کارشناسان کشف جرائم شاغل فرماندهی انتظامی استان قم شده است.
یافته ها و نتایج:‌  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها ، با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری حاکی از تأیید هر چهار فرضیه تحقیق است . در مجموع یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سه فرضیه احترام پلیس و آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی و همچنین دانش پلیس نسبت به مسائل حقوقی و علمی به پلیس در کشف جرائم کمک می‌کند و فرضیه اجمال و ابهام موجود در سه بند از قانون احترام به حقوق شهروندی مانع اقدامات پلیس در کشف جرم شده است؛  لذا در پایان براساس نتایج ‌بدست آمده ‌پیشنهادهای‌کاربردی متناسب با هر فرضیه ‌ارائه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.